شکوه

تیغ از تو طراوت جوانی می‌خواست
خاک از تو شکوه آسمانی می‌خواست
از عجز به دامن تو آویخته بود
مرگ از تو حیات جاودانی می‌خواست