شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صفا آوردی

عمری به اسارت تو بودم ای مرگ
لرزان ز اشارت تو بودم ای مرگ
امروز خوش آمدی، صفا آوردی
مشتاق زیارت تو بودم ای مرگ