شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عموی مهربانم

غریبه! آی جانم را ندیدی؟
مه هفت آسمانم را ندیدی؟
عطش آتش زده بر جان طفلان
عموی مهربانم را ندیدی؟