شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فرصت وضو

آب از دست تو آبرو پیدا کرد
مهتاب، دلِ بهانه‌جو پیدا کرد
دست تو به آب خورد و خورشید فرات،
در دستت فرصت وضو پیدا کرد