شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فریاد رسای استقامت

چون سرو همیشه راست‌قامت بودی
معنای شرافت و شهامت بودی
در بهت سکوت و ظلم هارون، عمری
فریاد رسای استقامت بودی