شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مُحرّم زهرا

به همان کس که مَحرَم زهراست
دل من غرق ماتم زهراست

گر مُحرّم عزای زینب بود
فاطمیه مُحرّم زهراست

طاق محراب و گنبد مسجد
یادگار قد خم زهراست

آن که در حشر هم نمی‌خشکد
کوثر اشک نم‌نم زهراست

وآنچه شرح غمش بود بسیار
زندگی کردن کم زهراست

وآن کلیدی که ره گشای علی‌ست
گفتن اسم اعظم زهراست...