شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چه می‌دیدی؟

بگو با من که در آن روز و در آنجا چه می‌دیدی؟
شهید من! میان تیر و ترکش‌ها چه می‌دیدی؟

همان‌جایی که می‌گفتی بیا احمد، بیا احمد
روایت کن که در آن صحنۀ زیبا چه می‌دیدی؟

نسیم رحمت آنجایی که پس زد پردۀ دنیا
بگو  آن لحظه‌ها در عالم بالا چه می‌دیدی؟

در آن گودال و آن صحرا، میان آتش و خون‌ها
به غیر از صحنه‌های سرخ عاشورا چه می‌دیدی؟

چه می‌دیدی که رفتن را به ماندن‌ها نمی‌دادی
پس از آن روزها در طالع فردا چه می‌دیدی؟

بگو، دیروز از آن بالا بلندی‌های معبرها
از این آشفته حال و روزهای ما چه می‌دیدی؟

شهید من! شهید من! که هم‌آغوش امواجی
بگو در بی‌کرانی‌های آن دریا، چه می‌دیدی؟