گل یاس

خورشید! بتاب و برکاتی بفرست
ای ابر! ببار آب حیاتی بفرست
ای باغ! گل یاس اگر می‌خواهی
بر حضرت زهرا صلواتی بفرست