یارتر

هرچه از غم می‌شود جام بلا سرشارتر
مستی این جام، جان را می‌کند هشیارتر

لاله‌زار دیگری می‌روید از خون شهید
باغ‌ با هر آبیاری می‌شود پربارتر

پیر ما فرمود -اما دشمنان کور و کرند-
ملت ما با شهادت می‌شود بیدارتر

شاهدان قدسی جنّات اعناب و نخیل
چشم‌شان هرگز نخواهد شد به روی دار، تر

دم به‌ دم کشتند ما را عاقبت اما چه شد؟
دشمن ما خوارتر شد خوارتر شد خوارتر

با شهادت زنده‌تر شد انقلاب ما ولی
روح آن‌ها بیشتر از پیش شد مردارتر

انتقامی سخت در پیش است هان ای دشمنان!
روزتان خواهد شد از شب هم پس از این تارتر

روزهای اندکی مانده‌ست تا صبح ظهور
یارتر باشید با او مهدیاران! یارتر