آتش عشق

ای پاسخ بی‌چون و چرای همۀ ما
اکنون تویی و مسأله‌های همۀ ما

کو آنکه در این خاک سفر کرده ندارد
سخت است فراق تو برای همۀ ما

ای گریۀ شب‌های مناجات من از تو
لبخند تو آیین دعای همۀ ما

تنها نه من از یاد تو در سوز و گدازم
پیچیده در این کوه صدای همۀ ما

ای ابر اگر از خانۀ آن یار گذشتی
با گریه بزن بوسه به جای همۀ ما

ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم
اما تو بکش خط به خطای همۀ ما...

در آتش عشق تو اگر مست نسوزیم
سوزانده شدن باد سزای همۀ ما