شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آیینۀ ما...

عالم همه مبتدا، خبر کرببلاست
انسان، قفس است و بال و پر کرببلاست
می‌گردی اگر در پی خود، هرز مگرد
آیینۀ ما هنوز در کرببلاست