اذان

سجادۀ سبز من چمنزاران است
اشکم به زلالی همین باران است
باران می‌بارد و اذان می‌گویند
این لحظۀ استجابت و غفران است

هنگام اذان است؛ چراغانی شو
نیّت کن و آمادۀ مهمانی شو
در ظلمت نفس خویش، تنها منشین
برخیز و وضو بگیر و نورانی شو