شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اقیانوس

باران شده بر کویر جاری شده است
در بستر هر مسیر جاری شده است
دریا که نه... خود هزار اقیانوس است
این چشمه که در غدیر جاری شده است