شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بشارت قرآن

هر چند غمی به چشم تو پنهان است
در دست تو سنگ و در دلت ایمان است
پیروز تویی، قسم به «تین» و «زیتون»
پیروزیِ تو، بشارتِ قرآن است