شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حکایت نور

موسایی و صد جلوه به هر طور کنی
هر جا گذری، حکایت از نور کنی
تو باب حوائجی و ما حاجتمند
ما را نکند ز درگهت دور کنی