خاک

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد؟
چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد؟
گر چشمۀ زمزمی و گر آب حیات
آخر به دل خاک فرو خواهی شد!