خدا خدا

سجادۀ خویش را که وا می‌کردی
تا آخر شب خدا خدا می‌کردی
اما در خانۀ تو را سوزاندند
آن‌ها که برایشان دعا می‌کردی

::

هم بالِ مَلک گلیم کاشانۀ توست
هم شمعی و کائنات پروانۀ توست
بانویِ بهار و روشنی! باغِ بهشت
تصویرِ حیاطِ کوچک خانۀ توست