شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خطبۀ طوفانی

والایی قدرِ تو نهان نتوان کرد
خورشیدِ تو را نمی‌توان پنهان کرد
توفندگی خطبۀ طوفانی تو
کاخ ستم یزید را ویران کرد