شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

علی اکبر

علی را ذاتِ ایزد می‌شناسد
اَحد را درکِ احمد می‌شناسد
چه گوییم از علی‌اکبر که تنها
محمد را محمد می‌شناسد