شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبخندهای نیمه‌جان

نگاهی گرم سوی کودکانش
نگاه دیگری با هم‌زبانش
علی را بیشتر شرمنده می‌کرد
همین لبخندهای نیمه‌جانش