شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مادران عاشورایی

ما دامن خار و خس نخواهیم گرفت
پاداش عمل ز کس نخواهیم گرفت
چیزی که به رسم عاشقی بخشیدیم
سوگند به عشق! پس نخواهیم گرفت