شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مانند تو غریب...

مانند تو غریب، زمین و زمان نداشت
انبوه دردهای تو را آسمان نداشت

افسوس... با تمام بزرگی، زمین ما
جایی برای ماندن تو در میان نداشت

پیش از تو روزگار، کریمی ندیده بود
بعد از تو سفرۀ فقرا آب و نان نداشت

محراب مانده بود در آن صبح فتنه‌خیز
می‌خواست نعره سر دهد امّا توان نداشت

بعد از شهادت تو سخاوت به خاک رفت
دستان مهربان تو را آسمان نداشت

پیش از تو ای بهانۀ هر آفرینشی!
هستی هنوز هستی خود را گمان نداشت

آری عدالتی که بنا ریخت در جهان
جز کینه از برای علی ارمغان نداشت

گاهی کنار نخل و زمانی کنار چاه
شب‌های سوگ فاطمه چشمت امان نداشت

یا مرتضی! پس از تو جهان تیره‌روز شد
زیرا بدون تو پدری مهربان نداشت

من خاک را قدم زدم و هیچ جا دلم
جز سایه‌سار مِهر علی سایه‌بان نداشت

یا مرتضی! ببخش اگر در رثای تو
شعر «خروش»، قدرت شرح و بیان نداشت