ماه

با دیدن تو به اشتباه افتادند
آن‌ها که سوی فرات راه افتادند
تصویر تو آن لحظه که بر آب افتاد
با سنگ همه به جانِ ماه افتادند