محبت

دلدادۀ عشق، از صفاتش پیداست
صدق سخن از صبر و ثباتش پیداست
هرکس که محبت رضا در دل اوست
از گرمی ذکر صلواتش پیداست