همدرد

چقدر این روزهای سرد سخت است
و پیدا کردن همدرد سخت است
کسی حرف دل ما را نفهمید!
مگر فهم زبان مرد سخت است؟