شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وایِ شما!

سرتاسر عمرتان به تردید گذشت
عمری که به پوشاندن خورشید گذشت
ای جرئت داعش از شما! وایِ شما!
از این همه خون چگونه خواهید گذشت؟

هم دشنه به دوستانِ میهن زده‌اند
هم چشمک تازه‌ای به دشمن زده‌اند
در ریختن این همه خون‌اند، شریک
آنان که به هر دروغ دامن زده‌اند