شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پروانه‌صفت...

همپای خطر همسفر زینب بود
همراز نماز سحر زینب بود
یک لحظه نشد ز عمه جانش غافل
پروانه‌صفت دور و بر زینب بود