شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آن‌کس که تو را شناخت...

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟
فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
دیوانه کنی هر دو جهانش بدهی
دیوانۀ تو هر دو جهان را چه کند؟

گوشۀ طرز (دستگاه همایون)