شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آیینه و آب

آیینه و آب، حاصل یاد شماست
آمیزۀ درد و داغ، همزاد شماست
این خاک که از ترنّم لاله پُر است
دفترچۀ خاطرات فریاد شماست