شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بوسه‌گاه پیغمبر

آن‌سو نگران، نگاه پیغمبر بود
خورشید، رسول آه پیغمبر بود
ای تیغ پلید! می‌شکستی ای‌کاش
آن حنجره، بوسه‌گاه پیغمبر بود