شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بی فاطمه...

وقتی در خانۀ علی می‌لرزد
دنیا به بهانۀ علی می‌لرزد
هرچند که کوه بوده یک عمر ولی
بی فاطمه شانۀ علی می‌لرزد