تحمل

تا اشک به روی گونه‌ات گل می‌کرد
باران به نگاه تو توسل می‌کرد
با کوه اُحُد، از غم خود می‌گفتی
اندوه تو را اگر تحمل می‌کرد