شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

جادۀ عشق

با بستن سربند تو آرام شدند
در جادۀ عشق، خوش‌سرانجام شدند
از داغ غمت، خوشا شهیدانی که
با پهلوی تیر خورده گمنام شدند