شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حسین از تو...

الهی اکبر از تو اصغر از تو
به خون آغشتگانم یکسر از تو
اگر صد بار دیگر بایدم کشت
حسین از تو، سر از تو، خنجر از تو