شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خلوتی پیدا کن!

در شهر شلوغ،‌ خلوتی پیدا کن
در خلوت خود قیامتی برپا کن
این چشم چموش را دواندن تا کی؟
پلکی به تماشای خودت هم وا کن