شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسالت خون حسین

با زمزمۀ سرود یارب رفتند
چون تیر شهاب در دل شب رفتند
تا زنده شود رسالت خون حسین
با نام شکوهمند زینب رفتند