رضای تو

نی از تو حیات جاودان می‌خواهم
نی عیش و تَنعُّم جهان می‌خواهم
نی کام دل و راحت جان می‌خواهم
آنی، که رضای توست، آن می‌خواهم


روز و شب من به گفتگوی تو گذشت
سال و مه من به جستجوی تو گذشت
عمرم به طواف، گرد کوی تو گذشت
القصه، در آرزوی روی تو گذشت

گوشۀ طرز (دستگاه همایون)