شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سرشار شکوه

آواز حزین باد، پیغمبر کیست؟
خورشید، چنین سرخ، روایتگر کیست؟
هشیارتر از شهود، سرشار شکوه
در خاک تپیده پیکری، پیکر کیست؟