شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شب تاریک کوفه

مگر اندوه شب‌های علی را چاه می‌فهمد؟
کجا درد دل آیینه‌ها را آه می‌فهمد؟

شب تاریک کوفه، کوچه‌ها در خواب خاموشی
فقط حال یتیمان را نگاه ماه می‌فهمد

به دام خویش افتادند بوجهلان صفینی
فریب کفر را کی لشکر گمراه می‌فهمد؟

خوارج چیزی از پند علی هرگز نفهمیدند
کجا آفاق را اندیشۀ کوتاه می‌فهمد؟

مسیر کهکشان‌ها با نگاهش می‌شود روشن
ولی این قوم آیا راه را از چاه می‌فهمد؟

علی درد دلی انبوه دارد، بغض دارد، آه...
مگر درد دل آیینه‌ها را آه می‌فهمد؟