شهید

عارف وسط خطابۀ توحیدش
زاهد بعد از نماز پرتردیدش
از گمشدۀ خویش _خدا_ می‌گفتند
آنی که شهید آشکارا دیدش