شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فریاد عاشورا

آن روز که شهر از تو پر غوغا بود
در خشمِ تو هیبت علی پیدا بود
آن خطبهٔ پر شور تو در کوفه و شام
فریادِ بلند و سرخ عاشورا بود