شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قیمت دوستی

عشق با نامِ شما درصددِ تاختن است
نام تو معنی دل بردن و دل باختن است

قیمت «دوستی» ای دوست! اگر جان باشد
این خرید‌ار تو آمادۀ پرداختن است

تا زمانی که نیابیم تو را، کار جهان
سنگ در برکۀ بیهودگی انداختن است

بشناسیم و نبینیم تو را حرفی نیست!
غصّۀ ما همه از دیدن و نشناختن است

با غم یار بسوزیم و بسازیم ولی
همۀ قصه مگر سوختن و ساختن است؟