شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مسیر حاجت

دین را حرمی‌ست در خراسان
دشوار تو را به محشر آسان

از معجزهای شرع احمد
از حجت‌های دین یزدان

همواره رهش مسیر حاجت
پیوسته درش مُشیر غفران

چون کعبه پر آدمی ز هر جای
چون عرش پر از فرشته هزمان

هم فَرّ فرشته کرده جلوه
هم روح وصی در او به جولان

از رفعت او حریم مشهد
از هیبت او شریف، بنیان

از دور شده قرار زیرا
نزدیک بمانده دیده حیران

از حرمت زائران راهش
فردوس فدای هر بیابان

قرآن نه درو و او اولوالامر
دعوی نه و با بزرگ برهان...

از خاتم انبیا در او تن
از سید اوصیا در او جان

آن بقعه شده به پیش فردوس
آن تربه به روضه کرده رضوان

از جملهٔ شرط‌های توحید
از حاصل اصل‌های ایمان...

ای کین تو کفر و مهرت ایمان
پیدا به تو کافر از مسلمان

در دامن مهر تو زدم دست
تا کفر نگیردم گریبان...