شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

می‌شناسند؟

از بدر، از خیبر علی را می‌شناسند
یاران پیغمبر علی را می‌شناسند

زنجیر آوردند تا بیعت بگیرند
عمری‌ست این لشکر علی را می‌شناسند

غربت ببین با او چه کرده، دشمنانش
از دوستان بهتر علی را می‌شناسند

طوری که حتی چاه‌های خشک کوفه
از چشم‌های تر علی را می‌شناسند

روی علی زرد است، آیا روسیاهان
امروز در بستر علی را می‌شناسند؟...