شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نامۀ سر به مهر

ای نامۀ سر به مهر مکتوم
ای مادر صبر، ام کلثوم!

ای لالۀ بوستان احمد
ای حاصل وصلت دو معصوم

مجهول جهانیان، چو زهرا
چون زهره، ولی به عرش، معلوم...

نان و نمک تو خورده مولا
در آن شب واپسین محتوم...

مانند حسین، گشته جاری
آوازه‌ات از حجاز تا روم

شرمندۀ خطبۀ بلیغت
منظومۀ هر کلام منظوم

در صبر و وقار، همچو زینب
پروندۀ ظلم کرده مختوم...

هم ظلمت کوفه از تو نابود
هم شام سیاه، از تو معدوم

جانم به فدای خاک پایت
ای سرو خمیده، ام کلثوم!