نخل طور

غریبِ در وطن، می‌سوخت آن شب
درون خویشتن، می‌سوخت آن شب
چو نخل طور در وادی ایمن
سراپای حسن، می‌سوخت آن شب