شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پیش‌تر از مرگ

هرکس بمیرد پیش‌تر از مرگ
دیگر خیالش از دمِ جان‌کندنش تخت است
مردن فقط یک‌بار
ـ بار اوّلش ـ
سخت است!