شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا ابوطالب

دنیا، ز ستاره، سبحه گر بردارد
حاشا که فضائل تو را بشمارد
ایمان تو را، ندید دشمن، زیرا
«کافر، همه را به کیش خود پندارد»