شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

امام قائم

ما گرم نماز با دلی آسوده
او خفته به خاکِ جبهه خون‌آلوده
ما منتظر امام غایب هستیم
او منتظر امام قائم بوده

بیروت، قطیف، زاریا، سامرا
غزه، صنعا، منامه و الزهرا
امروز به نام قائم آل رسول
هر گوشۀ این جهان قیامی‌ست به‌پا