شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اُخت المصائب

چه رازی از دل پاکت شنیدند؟
درون روح بی‌تابت چه دیدند؟
که زیر سایۀ اُمّ المصائب
تو را اُخت المصائب آفریدند